Οργάνωση - Υποδομές
     

Χώροι

  Η 4Μ λειτουργεί σε Ιδιόκτητα Γραφεία που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της εταιρείας. Ανάμεσα στους άφθονους χώρους περιλαμβάνονται αίθουσες παρουσιάσεων (show rooms) και εκπαίδευσης (training rooms). Σημαντικό είναι ακόμα και το γεγονός, ότι το Τμήμα Ανάπτυξης-RnD της εταιρείας (οργανωμένο σε 2 υπομάδες, μία για τις εφαρμογές Στατικών και μία για τα υπόλοιπα προϊόντα) λειτουργεί σε ανεξάρτητους χώρους, ώστε να μην επηρεάζεται από τις υπόλοιπες λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας.
     
Εξοπλισμός

  Τα Γραφεία της Εταιρείας χαρακτηρίζονται με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος επίσης σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας (σύγχρονα δίκτυα καλωδιώσεων, μονάδων και λειτουργικών συστημάτων) ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη οργάνωση και επικοινωνία (εσωτερική και εξωτερική). Το τηλεφωνικό Κέντρο έχει πολλαπλές γραμμές (στην συνοπτική γραμμή 010-6857200) ώστε οι πελάτες-συνεργάτες μας να μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας σε 1 δευτερόλεπτο. Επίσης υπάρχει αυτόνομος Σταθμός στο Internet (web server) με leased line, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σημαντικά και συνεχίζει να εξελίσσεται ταχύτατα, καθώς η εταιρεία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην Υποστήριξη μέσω internet, παρέχοντας πρωτοποριακές Υπηρεσίες.
     
Προσωπικό   Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από 25 άτομα εκ των οποίων οι 20 είναι Μηχανικοί (όλων των ειδικοτήτων), ορισμένοι από τους οποίους με μεταπτυχιακές σπουδές. Το προσωπικό αυτό, που έχει μέσο όρο ηλικίας τα 32 περίπου έτη, κατανέμεται (σε πλήρη βάση απασχόλησης) ως εξής: 3 άτομα στην Γραμματεία, 6 στην Υποστήριξη, 3 στις Πωλήσεις και 13 στην Ανάπτυξη.
     
Συνεργάτες   Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η 4Μ έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο Συνεργατών αποτελούμενο από τους πιό αξιόλογους συνεργάτες, κυρίως μελετητές μηχανικούς, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (Κύπρος, Βουλγαρία, Τουρκία). Οι Συνεργάτες αυτοί, που συνιστούν πολύτιμο "κεφάλαιο" για την εταιρεία, καλύπτουν όχι μόνο την προβολή και προώθηση των προϊόντων της 4Μ, αλλά επίσης υποστηρίζουν ενεργά τον σχεδιασμό-επέκταση των προγραμμάτων (consulting), καθώς επίσης και τον δοκιμαστικό τους έλεγχο, σε πραγματικές συνθήκες (beta testing). Πέρα από την προώθηση και υποστήριξη για την οποία είναι υπεύθυνα κυρίως τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα (ΕΚ4Μ), oι Συνεργάτες μας καλύπτουν ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο εύρος δραστηριοτήτων που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα 4Μ (πχ. εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπηρεσίες επιτόπου υποστήριξης, εκδοτικές δραστηριότητες κ.α.).
     
Οργάνωση ISO   Η λειτουργία της 4Μ σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, που ξεκίνησε και τυπικά από τον Νοέμβριο του 2000 με έγκριση από τον φορέα BVQI, αποβλέπει στην διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες εμπλέκουν όλα τα επίπεδα και τμήματα της εταιρείας (Ανάπτυξη, Υποστήριξη, Πωλήσεις), ενώ ειδική βαρύτητα έχει δοθεί στην παραγωγή του λογισμικού, όπου πέρα από την οργάνωση-παρακολούθηση του πλάνου εργασιών, έχουν εκδοθεί μια σειρά από σημαντικές Οδηγίες Εργασίας, που στοχεύουν στην διασφάλιση της διαχρονικότητας των εφαρμογών μέσω της εφαρμοζόμενης μηχανικής λογισμικού (software engineering) και της συστηματικής τεκμηρίωσης του κώδικα (documentation), στην διασφάλιση της αξιοπιστίας του κώδικα μέσω ειδικών εργαλείων ελέγχου-μέτρησης επίδοσης-αποσφαλμάτωσης κλπ, στον έλεγχο των διαδοχικών εκδόσεων (version control), και γενικά στην βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής του Λογισμικού 4Μ.