Νέα Γενιά Σχεδιαστικού FINE 9 NG για ακόμα πιό "έξυπνη" & γρήγορη Σχεδίαση

    Αυτόματοι έλεγχοι, αναφορά σφαλμάτων και φιλική καθοδήγηση του χρήστη, για σχεδίαση & αναγνώριση των

    εγκαταστάσεων στο μισό χρόνο.

Αυτόματη δημιουργία αξονομετρικού σχεδίου στο Κ. Αέριο με 3D blocks, Αυτοματοποιημένη σχεδίαση Θεμελιακής Γείωσης στα Ηλεκτρολογικά, Σχεδίαση & υπολογισμοί οδεύσεων διαφυγής- πυροδιαμερισμάτων- πλευρικών ανοιγμάτων στην Πυρασφάλεια, Μεταφορά επιφανειών ομβρίων στο υπολογιστικό της Αποχέτευσης, Καθορισμός Ιδιοκτησιών στην Κατανομή Δαπανών, Εξυπνη διαχείριση προσανατολισμών-χώρων, κ.α.

Εξελιγμένη δομή και προηγμένες εντολές διαχείρισης & επεξεργασίας του κτιριακού μοντέλου και κατεπέκταση και του μοντέλου Η/Μ Εγκαταστάσεων, για αισθητά ταχύτερη σχεδίαση.

Μεγάλη αύξηση της ταχύτητας, σημαντικά ανώτερες επιδόσεις σε όλα τα εργαλεία σχεδίασης, διάβασμα αρχείων dwg όλων των εκδόσεων CAD, επισκευή σχεδίων κ.α.

Εμπλουτισμός βιβλιοθηκών στις περισσότερες εφαρμογές, προσθήκη βιβλιοθηκών κειμένων, νέα toolbars κ.α.


Αναλυτικότερα, οι αλλαγές γενικά και ανά εφαρμογή, είναι οι εξής:

Γενικές αλλαγές

 Δομικά Στοιχεία FINE (Τοίχοι - Ανοίγματα κλπ)

 Αναγνώριση δικτύου

 Καύσιμα Αέρια

 Ηλεκτρολογικά

 Αποχέτευση

 Πυρασφάλεια

 Θερμικές Απώλειες - Φορτία Κλιματισμού

 Θερμομόνωση